Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Yleisurheilufanit.

2 § Yhdistyksen kotipaikka ja toimialue
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimialue on koko maa.

3 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on suomalaisen yleisurheilun fanikulttuurin kehittäminen ja ylläpitäminen.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan yhdessä Suomen Urheiluliitto ry:n kanssa:
– järjestämällä yhteistyökumppaniensa kanssa jäsenistölleen matkoja niihin kansainvälisiin arvokilpailuihin, joihin Suomen Urheiluliitto ry:n nimeämä edustusjoukkue osallistuu,
– osallistumalla kotimaan kilpailujen fanitoiminnan ja katsomokulttuurin kehittämiseen,
– toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja myydä fanituotteita yhteistyökumppaniensa kanssa sekä
– harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

4 § Jäsenyydet
Yhdistys on Suomen Urheiluliitto ry:n jäsen. Muista jäsenyyksistä päättää yhdistyksen hallitus.

5 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen perustavassa kokouksessa perustamiskirjaan nimensä merkinnyt henkilö tai sellainen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.
Hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi yrityksiä, yhteisöjä tai säätiöitä, jotka ovat oikeustoimikelpoisia, ja joiden tavoitteet eivät ole ristiriidassa yhdistyksen tavoitteiden kanssa. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Jäsenet ja kannatusjäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen kutakin vuotta varten erikseen määräämän jäsenmaksun tai kannatusjäsenmaksun.

6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen kolmesta viiteen (3-5) muuta jäsentä.
Hallitus kutsuu itselleen sihteerin ja taloudenhoitajan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun sen kaikille jäsenille on toimitettu kirjallinen kutsu kokouksesta viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, ja saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) muuta hallituksen jäsentä.
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

7 § Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin.

8 § Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen ensimmäinen tilikausi on 18.2.2018-31.5.2019 ja sen jälkeen tilikausi on 1.6.-31.5.
Tilikauden päättymisen jälkeen tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille 30.6. mennessä.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.
Kokous on kutsuttava koolle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jokaiselle jäsenelle ja kannatusjäsenelle sähköpostitse tai muuten sähköisesti.

10 § Yhdistyksen varsinainen kokous
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään heinä-elokuussa.
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus sekä tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto.
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
3. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle tilikaudelle.
4. Vahvistetaan seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
5. Valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolmesta viiteen (3-5) hallituksen muuta jäsentä seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.
6. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille sijaiset.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä sellaiset hallituksen esittämät asiat, jotka kokous yksimielisesti hyväksyy kokouksessa käsiteltäväksi.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella yhdistyksen jäsenmaksun 30.6. mennessä maksaneella jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.
Vaalit ja äänestykset ovat avoimia, mikäli joku kokouksen äänioikeutetuista jäsenistä ei vaadi suljettua äänestystä.

11 § Jäsenen ehdotus yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi asiaksi
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

13 § Yhdistyksestä eroaminen
Jäsen tai kannatusjäsen, joka ei ole maksanut yhdistyksen jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, voidaan todeta eronneeksi yhdistyksestä.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosa (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos yhdistys puretaan, on sen viimeisessä kokouksessa päätettävä sen omaisuuden ja varojen siirtämisestä Yleisurheilun Tuki -säätiölle. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, on sen varat käytettävä samaan tarkoitukseen.